Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

msritka

Provozní řád jídelny

Provozní řád s platností od 1.3.2020

Adresa školy:
Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka

Telefon:  ŠJ  318 592 904 + záznamník,   MŠ 318 592 139,  Fax: 318 592 139

Personál
Vedoucí ŠJ + pokladní MŠ a ŠJ Jiřina Bartůňková
Hlavní kuchařka Marcela Sudová
Pomocná kuchařka Jiřina Bartůňková

 

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jejími novelami, dále Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích.

 Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a řídí se výživovými normami pro školní stravování – tzv. spotřebním košem.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ved. ŠJ.

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba   6:00 - 14:30
Výdejní doba Přesnídávka 9:00 - 9:15
  Oběd 12:00 - 12:30
  Svačina 15:00 - 15:15

Pro odběr do jídlonosičů (v 1. den neplánované nepřítomnosti)   11:30 – 11:55 hod.

(poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob!)

V době výdeje stolujícím strávníkům nelze vydat oběd do jídlonosiče z hygienických a organizačních důvodů, z týchž důvodů nemají do přípraven a kuchyně přístup osoby bez zdravotního průkazu.

3) Výše stravného

Výše stravného je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhl.107/2005 Sb. a její novele č. 463/2011, a to takto:

Děti do 6. let

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 23,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 24,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem  44,00 Kč (bez svačiny 34,00 Kč)

 

 Děti MŠ nad 6 let (s odkladem školní docházky) 

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 26,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 27,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem 47,00 Kč ( bez svačiny 37,00 Kč)

Strávníci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku dosaženého k 31.8. přísl. školního roku.

4) Placení stravného

Stravné se hradí bezhotovostně na bankovní účet č. 390 872 399, kód banky 0800. Variabilní symbol bude strávníkovi přidělen vždy na začátku šk.roku a bude platný po celý šk.rok. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení strávníka a měsíc, za který stravné platíte. Lístečky s předepsanou částkou k platbě na daný měsíc budou s týdenním předstihem předány rodičům dětí.

Platit lze i hotově v kanceláři vedoucí ŠJ v určených pokladních hodinách.

Zároveń se stravným se hradí i školné.

Splatnost stravného a školného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce!(např. za měsíc září je splatnost 15. září). Při opakovaném pozdním placení stravného lze žáka ze stravování vyloučit.

5) Přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování musí být vyplněna zákonným zástupcem dítěte a odevzdána nejpozději v den nástupu do MŠ, přihláška platí po celou dobu docházky do MŠ.

Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu ŠJ, který je vyvěšen na nástěnce ŠJ u hlavního vchodu do MŠ a je též zveřejněn na webových stránkách MŠ Řitka.

V přihlášce je nutné uvést celé datum narození dítěte, tel. kontakt na rodiče, dále uveďte zvolenou formu úhrady (hotově či bezhotovostně). V případě potravinových alergií nebo omezení ve stravě je nutné toto projednat s vedoucí ŠJ a kuchařkou a doložit potvrzení od lékaře.

6) Odhlášky ze stravování

Stravu lze odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, písemně do sešitu k tomu určenému u hl. vchodu do MŠ, telefonicky na č. 318 592 904 se záznamníkem nebo na tel. 318 592 139.

Stravu je nutné odhlásit den předem do 14,00 hod. na den následující, pouze po víkendu či po státním svátku lze odhlásit do 8,00 hod. ráno na tentýž den. Pozdější odhlašování nebude z provozních důvodů akceptováno! Pokud dítě onemocní a nestihnete stravu včas odhlásit, lze si oběd za 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, a to v době k tomu určené. Nevyzvednutý oběd propadá. Následující dny nemoci musí být strávník odhlášen, neboť poskytováním stravování v době nepřítomnosti ve škole dochází k neoprávněnému čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Od 2. dne nepřítomnosti by musela být účtována plná cena, tj. kromě ceny potravin také mzdová a věcná režie.

7) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok

b) převést zůstatek na konto sourozence

c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu nebo převod na účet

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci vždy s předstihem informováni.

9) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ŠJ umístěné na chodbě u hl. vchodu do budovy. Součástí JL je vypsání alergenů v číselné řadě 1 – 14  a vedle JL je slovní rozpis těchto alergenů.               Jídelní lístek je také zveřejňován na webu WWW.JIDELNA.CZ

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři vedoucí ŠJ.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1.9.2016.

Vypracovala:Jiřina Bartůňková, ved. ŠJ  - dne 29.8.2016

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí -  Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

 

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony

318 592 139 Ředitelka MŠ

318 592 904 Hospodářka ŠJ

E-mail:

msritka@seznam.cz

Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ :  6:45 – 16:45

Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek rybářů Řitka

Spolek rybářů Řitka

Sokol Řitka

Sokol Řitka

Mateřská škola Řitka  © 2020