Školní vzdělávací program 2020 - 2021

Školní vzdělávací program "Hrajeme si celý rok" byl zpracován ve školním roce 2001/2002. Vznikl podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., na základě dlouhodobé profilace školy, výchovně vzdělávacích výsledků, dosažených ve školním roce 2001/2002 a v souladu s ročním plánem pro školní rok 2001/2002.

Na základě doporučení České školní inspekce byl vytvořen ve školním roce 2007/2008 nový ŠVP - s názvem "Duhová školka", kde jsou specifické  vzdělávací cíle rozděleny do 5 barev duhy.To umožní pedagogům v třídním programu kontrolu, díky barevnému grafickému znázornění, zda byly v týdenních výchovně vzdělávacích blocích specifické vzdělávací cíle vyvážené.

Hlavním cílem naší mateřské školy je co nejvíce poskytovat dětem odbornou péči s podnětným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na samostatnost, sebevyjádření, získání vzdělávací dovedností a poznávání hravou nenásilnou formou, sociální výchovu a rozvoj intelektu a řeči. Od školního roku 2001/2002  se zaměřujeme na seznámení dětí se škodlivým působením  omamných látek a drog – zahrnutím pohádek a příběhů, sledování „protidrogových“ večerníčků, divadelní scénky s maňásky. Děti velice pozitivně reagují co je správné a co je škodlivé zdraví a tato aktivita má i velice pozitivní ohlas u rodičů.

Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, též využíváme koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou. Snažíme se, aby tyto činnosti byly vyvážené a nedocházelo zde k přetěžování dětí. Každé dítě je jedinečná osobnost, která se učí na základě své interakce s okolím a svojí přirozenou zkušeností. Proto je vzdělávání v naší MŠ založeno na přímých prožitcích dítěte (týdenní ucelené bloky), na samostatné činnosti vycházející z podnětného a zajímavého prostředí. Aktivity v MŠ jsou zaměřeny na prvky tvořivosti a hry, které v dětech podněcují radost z učení a zájem o vše nové. Nezapomínáme ani na individuální přístup ke každému jedinci. Rodiče mají možnost se (na vyžádání) podívat do hodnotících archů svého dítěte  (hodnocení probíhá 3x ročně - říjen, leden a květen), kde se dozví, co již jeho dítě zvládlo a na co je třeba se více zaměřit. Též je možné si domluvit i konzultaci s pedagogem dané třídy.

Při  práci  s  dětmi  se  učitelky  řídí  Třídním vzdělávacím programem,(  který je vypracován na základě Školního vzdělávacího programu ) a tento Třídní vzdělávací program je rozpracován do 10 měsíčních témat a podtémat ( většinou 4-5, podle týdnů v daném měsíci, ale zde není nutné striktní dodržení podtémat, neboť pokud děti projeví o dané podtéma velký zájem, může v něm pedagog pokračovat i více týdnů).

Práce s programem se osvědčila. Děti získávaly ucelené informace a více poznatků, které spontánně vnímaly. Každá  učitelka  si  svoji  činnost  přizpůsobovala  dennímu  stavu  i  situaci, zájmům  a  potřebám  dětí. Osvědčuje  se  nám  práce  se  skupinkami  dětí, především  ve  výtvarné  a  pracovní  výchově.

Třídní vzdělávací program je také  každý měsíc (měsíční téma  a 5 podtémat = týden) znázorněn ve formě grafických bublin na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Rodiče mohou získat přehled  o činnostech v dopoledních integrovaných blocích. 

Mezi nadstandardní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří: předplavecká výuka, seznámení s anglickým jazykem, divadelní představení, výlety a zábavná odpoledne.

Třídní vzdělávací programy v příloze.
  • Vytvořeno dne .
  • Změneno dne .
  • Přečteno: 870

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ